కంపెనీ సామగ్రి

equipment-(9)
equipment-(8)
equipment-(4)
equipment-(1)
equipment-(5)
equipment-(7)
equipment-(2)
equipment-(6)
AMADA-Punching

AMADA పంచింగ్

Bending-Machine

బెండింగ్ మెషిన్

Cutting-Machine

కట్టింగ్ మెషిన్

AMADA-bending

AMADA బెండింగ్

AMADA-Bending--

AMADA బెండింగ్

Single-Punching-machine

సింగిల్ పంచింగ్ మెషిన్

Riveting-press-machine

రివెటింగ్ ప్రెస్ మెషిన్

YAWEI-Punching

YAWEI గుద్దడం

Laser-Machine

లేజర్ మెషిన్